Union Europea

Condicions D'Utilització Del Canal Ètic

EDUSI

• El Canal Ètic serà utilitzat quan l’USUARI (qualsevol part interessada) conega o tinga sospites fundades sobre comportaments, accions o fets comesos per qualsevol directiu, empleat, proveïdor, col·laborador… que puguen constituir frau en l’àmbit de l’estratègia EDUSI

• S’utilitzarà un dels formularis de denúncia que es posa a la disposició de l’USUARI a través de la WEB de l’Ajuntament (Formulari de denúncia) i no s’admetran denúncies que no utilitzen aquest formulari, podent-se procedir al seu rebuig i destrucció sense necessitat de cap comunicació a l’USUARI.

• Aquelles denúncies amb ple coneixement de la seua falsedat no seran objecte de gestió per l’Ajuntament de Torrent, guardant-se aquest el dret a promoure les accions necessàries perquè es duguen a terme les accions disciplinàries previstes en l’ordenament jurídic.

• En acceptar aquestes Condicions d’Utilització del Canal Ètic manifest que les dades personals facilitades, en el seu cas, són vertaders i exactes i prest el meu consentiment perquè siguen tractats per l’Ajuntament de Torrent per a les accions de gestió necessàries.

D’altra banda, l’USUARI del canal té dret a un canal segur que garanteix l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions, segons el cas, sense que es puga revelar en cap moment la seua identitat.

En el cas de personal de l’Ajuntament, tenen dret a la protecció eficaç de la seua integritat laboral, sense represàlies, discriminació,…, per raó de la comunicació.

Finalment, l’USUARI té dret a ser informat, sempre que s’identifique, sobre el resultat de la investigació i les accions preses sobre aquest tema.

Formulari de Denúncia a través del Canal Ètic de l'Ajuntament de Torrent

  En marcar aquesta casella, accepta les CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL CANAL ÈTIC

  *Assumpte (S'indicarà breument l'assumpte de la denúncia)

  *Descripció (Realitza una descripció dels fets de manera clara i fefaent possible. Indica'ns com verificar els fets. No incorporis cap informació que t'identifique)

  Annexar Fitxer 1 (Pots incorporar la documentació que consideres oportuna per a l'anàlisi de la comunicació fins a un màxim de 5 documents i 10MB)

  Seleccionar Arxiu

  Cap arxiu seleccionat

  Annexar Fitxer 2

  Seleccionar Arxiu

  Cap arxiu seleccionat

  Annexar Fitxer 3

  Seleccionar Arxiu

  Cap arxiu seleccionat

  Annexar Fitxer 4

  Seleccionar Arxiu

  Cap arxiu seleccionat

  Annexar Fitxer 5

  Seleccionar Arxiu

  Cap arxiu seleccionat

  Nom i Cognoms

  No és obligatori que t'identifiques. Emplena els camps en cas que vulgues tindre resposta sobre el tancament i les accions preses després de l'anàlisi i conclusions de la denúncia

  NIF o Passaport

  Adreça Electrònica

  Telèfon

  Revisa la informació i assegura't que és tota correcta. Prem a Enviar Denúncia. L'eina t'informarà del seu lliurament satisfactori. En cas contrari pots repetir el procés.